ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN FRUTORIA (versie juni 2019)

 

 • Definities
  • In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Frutoria: de besloten vennootschap Frutoria B.V., gevestigd te Huizen, Kvk-nummer 32036130, dan wel aan Frutoria B.V. gelieerde (rechts)personen en vennootschappen die partij zijn bij de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 2. koper: de (rechts)persoon of vennootschap die goederen van Frutoria koopt en/of aan Frutoria opdracht geeft tot vervaardiging en/of levering van goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Frutoria en koper, betreffende koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Frutoria, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 4. de algemene voorwaarden: de onderhavige door Frutoria gebruikte algemene verkoop- en leverings­voorwaarden.

 

 • Toepasselijkheid
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen, overeen­komsten en leveringen (gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) betreffende verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Frutoria, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de overeenkomst is geëindigd, deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de inontvangstneming van de door Frutoria afgeleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als koper en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Frutoria of koper nodig is.
  • Bij strijd tussen de inhoud van de tussen koper en Frutoria gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  • Voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de inhoud en strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
  • Indien Frutoria zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, danwel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
  • In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

 

 • Aanbiedingen
  • Alle aanbiedingen van Frutoria zijn vrijblijvend.
  • Iedere aanbiedingprijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Frutoria de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende haar reguliere werkuren kan uitvoeren en op de gegevens, specificaties, recepturen en overige informatie, die koper ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Frutoria mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van deze informatie en heeft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen verantwoordelijkheid om deze te beoordelen of te verifiëren.
  • Tenzij zulks uitdrukkelijk door Frutoria is opgenomen in haar offerte, opdrachtbevestiging, orderbevestiging of overeenkomst, heeft Frutoria geen kennis van de door koper beoogde gebruiksdoeleinden van de door Frutoria geleverde of te leveren goederen en is Frutoria nimmer op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (gevolgen van) de verwezenlijking van met die beoogde gebruiksdoeleinden verband houdende risico’s.
  • Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Frutoria krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.
  • Offertes, tekeningen, monsters, programmatuur, fabricagemethoden, recepturenen bescheiden, die op de overeenkomst betrekking hebben en Frutoria heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van Frutoria en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven zonder toestemming van Frutoria.

 

 • Overeenkomst
  • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Frutoria, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, pas tot stand indien en voor zover Frutoria deze schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of Frutoria feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
  • Iedere opdrachtbevestiging of orderbevestiging van Frutoria wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Ingeval de opdracht niet schriftelijk of per e-mail is aanvaard c.q. bevestigd en Frutoria toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur tevens als opdrachtbevestiging of orderbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Koper is zonder schriftelijke toestemming van Frutoria niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren. Het bepaalde in dit artikellid heeft goederenrechtelijke werking.

 

 

 • Prijzen
  • Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

–      gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging of orderbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;

–      gebaseerd op tijdige en volledige verstrekking door koper van de benodigde informatie en goederen aan Frutoria;

–      gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging of orderbevestiging geldende hoogte van inkoop­prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;

–      gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats van Frutoria (i.e. EXW: ex works als bedoeld in Incoterms 2010);

–      exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

–      exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

–      vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

–      exclusief emballage.

 • In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Frutoria gerechtigd om de met koper overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
 • Artikel 5.2. geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Frutoria in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd.
 • Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens koper zijn geheel voor rekening van koper.

 

 • Levertijd
  • Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Frutoria bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Frutoria in de opdrachtbevestiging of orderbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die daarbij tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
  • De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Frutoria kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen tijdig aan Frutoria worden geleverd en de door derden in opdracht van Frutoria te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan.
  • Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
  • De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien koper na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
  • Indien koper van oordeel is, dat de overschrijding van de door Frutoria bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is koper verplicht om Frutoria bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertijd te stellen.
  • Overschrijding van de door Frutoria bij benadering vastgestelde levertijd geeft de koper geen aanspraak op levering uit voorraad van Frutoria ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde.

 

 • Levering
  • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  • Als tijdstip van levering aan koper geldt het moment waarop de goederen het fabrieksgebouw/magazijn van Frutoria verlaten of na mededeling aan koper dat de goederen ter levering gereedliggen. Op dat moment gaan alle risico’s op koper over.
  • Frutoria is gehouden tot levering van de overeengekomen samenstelling, recepturen, hoeveelheden, maten en andere specificaties aan koper, met dien verstande dat geringe afwijkingen, zowel positief als negatief zijn toegestaan. Zo kunnen geleverde goederen enigszins van elkaar verschillen, alsook verschillen van getoonde of verstrekte monsters, alsmede onregelmatigheden vertonen. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de koopprijs wordt dan niet verminderd c.q. vermeerderd.
  • Frutoria is nooit gehouden tot nalevering van eventuele tekorten van minder dan 10% van het overeengekomen gewicht. Een tekort van minder dan 10% leidt nooit tot aansprakelijkheid van Frutoria. Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, wordt het factuurbedrag dienovereenkomstig aangepast.
  • Indien is overeengekomen dat Frutoria voor het transport zorg draagt, zullen de kosten daarvan aan koper worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien is overeengekomen dat Frutoria voor het transport zorg draagt, is Frutoria gerechtigd de wijze van transport te kiezen, waarbij belemmeringen of tijdelijke verhindering van de gekozen wijze van transport Frutoria niet verplichten een andere wijze te kiezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Frutoria is gerechtigd om in gedeelten af te leveren (deelleveranties), welke afzonder­lijk door Frutoria kunnen worden gefactureerd en door koper conform het bepaalde in artikel 10. dienen te worden betaald.

 

 • Verpakkingsmaterialen
  • Tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders staat aangegeven, is het door Frutoria aangewende verpakkingsmateriaal, waarin door Frutoria zaken aan koper worden aangeboden, bestemd voor eenmalig gebruik. Indien het verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik is bestemd, is Frutoria noch gehouden om het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch om enigerlei vergoeding voor de opslag en/of vernietiging van het verpakkingsmateriaal te betalen.

 

 • Opslag
  • Indien de te leveren goederen niet onmiddellijk of op de afgesproken afroep­termijn naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Frutoria gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze goederen voor rekening en risico van koper binnen Frutoria of bij derden op te slaan, en betaling te verlangen als had de levering plaats­gevonden. In die gevallen waarin koper na ingebrekestelling de goederen niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft Frutoria het recht de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door koper aan Frutoria in totaal verschuldigde.

 

 • Betalingen
  • Koper dient de facturen van Frutoria binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank­rekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Frutoria aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  • Koper dient de facturen van Frutoria te voldoen zonder opschorting, korting of verrekening.
  • Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is koper vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Frutoria benodigd zal zijn.
  • Door koper gedane betalingen strekken steeds in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente ter afdoening van alle verschuldigde kosten, een en ander in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien koper bij zijn betaling anderszins aanwijst.
  • In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op koper rustende verplichting jegens Frutoria; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval koper onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; beslag ten laste van koper; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van koper; fusie, splitsing en ontbinding van koper; ingeval van de zeggenschap over de onderneming van koper direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in de SER-Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn en/of kennelijk verminderde krediet­waardigheid van koper, zal Frutoria gerechtigd zijn alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.
  • In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die Frutoria op koper mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.
  • Alle gerechtelijke kosten van Frutoria met betrekking tot de invordering van het aan Frutoria verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van koper. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Frutoria gemaakte proceskosten.
  • Frutoria is te allen tijde gerechtigd zowel bij als na het aangaan van een overeenkomst met koper, alvorens (verder) te presteren, een onmiddellijk te betalen voorschot en/of zekerheid te eisen, welk voorschot en/of zekerheid (naar het oordeel van Frutoria) voldoende dekking biedt voor alle op dat moment bestaande en nog te ontstane verplichtingen van koper ten opzichte van Frutoria.

 

 • Annulering
  • Annulering van een opdracht is alleen mogelijk, indien aan de opdracht door Frutoria nog geen gehele of gedeeltelijke uitvoering is gegeven.
  • De koper is bij annulering onder in lid 1 genoemde omstandigheden een gefixeerde kostenvergoeding van 15% van de koopsom c.q. opdrachtsom verschuldigd aan Frutoria.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Frutoria en gaat eerst over, wanneer koper de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen, met inbegrip van de door Frutoria ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.
  • Zolang koper de in het vorig artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is koper niet gerechtigd om geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Het bepaalde in dit artikel heeft goederenrechtelijk effect.
  • Frutoria heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat koper het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door koper aan Frutoria in totaal verschuldigde.
  • Indien koper met de nakoming van zijn beta­lingsver­plichtingen jegens Frutoria tekortschiet of Frutoria goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichtingen zal tekortschieten, is Frutoria zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Koper machtigt reeds nu voor alsdan Frutoria onherroepelijk om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecre­diteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de door Frutoria gemaakte kosten en de door Frutoria geleden en te lijden schade.
  • In geval van vermenging, natrekking of vervorming van een geleverde zaak, die het gevolg heeft dat Frutoria geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, is koper verplicht om de nieuw gevormde zaken op eerste verzoek van Frutoria aan Frutoria te verpanden c.q. (in geval van een registergoed) het registergoed waarvan de geleverde zaak deel uit is gaan maken, te verhypothekeren. Indien koper niet bevoegd is een pandrecht c.q. hypotheekrecht te vestigen is koper gehouden op eerste verzoek van Frutoria gehouden om op andere wijze – naar het oordeel van Frutoria – voldoende zekerheid stellen.

 

 • Garantie
  • De door Frutoria geleverde goederen en verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst op het moment van levering, behoudens in de handel gebruikelijke marges.
  • Ingeval Frutoria geleverde goederen van derden heeft betrokken, zal de garantie beperkt zijn tot de door de betreffende leverancier verstrekte garantie.
  • Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Frutoria worden teruggezonden. Daarna zal Frutoria de keuze maken of zij:
 • de goederen herstelt;
 • de goederen vervangt;
 • koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
  • Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik, behandeling en opslag van de goederen en emballage;
 • onjuiste bewaring.
  • Geen garantie wordt gegeven op geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering of op goederen die door koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

 

 • Reclame
  • Koper dient bij iedere levering (incluis emballage) direct na ontvangst en in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Vanwege (mogelijk wisselende) omstandigheden tijdens transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (buiten weten en invloedsfeer van Frutoria) adviseert Frutoria met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat de geleverde goederen geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen.
  • Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Frutoria. Koper dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
  • Reclames voor wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Frutoria, en wel uiterlijk binnen 8 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of – mede gezien de verplichting van koper uit artikel 14.1. – redelijkerwijs had moeten zijn gebleken. Koper dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
  • Reclames met betrekking tot een deel van de order kunnen niet tot afkeuring van de gehele order leiden, tenzij deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Reclames over iedere factuur dienen schriftelijk of per e-mail bij Frutoria te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt correct en volledig te zijn.
  • Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door Frutoria geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en nummer van de order, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de datum en nummer van de factuur, waarop de goederen zijn vermeld.
  • Koper zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot goederen die hij heeft bewerkt of verwerkt.
  • Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame conform het bepaalde in dit artikel 14, vervallen alle rechten van koper terzake en kan koper er ook geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 

 • Overmacht
  • Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Frutoria verhinderen en die niet aan Frutoria zijn toe te rekenen.
  • Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid worden mede begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie en/of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Frutoria. Er is sprake van overmacht wanneer Frutoria zich daarop onder opgave van redenen beroept, onverminderd het recht van de koper het tegendeel te bewijzen.
  • Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Frutoria die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de koper te beperken.
  • Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Frutoria opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Frutoria niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.
  • Indien Frutoria bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Indien geleverde goederen en werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden en koper tijdig en op overeengekomen wijze hierover heeft gereclameerd, is Frutoria – naar haar keuze – slechts gehouden tot herstel van het betreffende gebrek of tot vervanging van het geleverde of tot het crediteren van een evenredig deel van de factuur. Frutoria zal door koper te allen tijde – op straffe van verval van ieder recht van koper voortvloeiend uit of verband houdend met het gebrek – volledig in de gelegenheid worden gesteld om zo vaak Frutoria dat nodig acht tot herstel, vervanging en/of creditering over te gaan. Iedere aansprakelijkheid van Frutoria is hiertoe beperkt.
  • Frutoria kan jegens koper uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een aan Frutoria toe te rekenen tekortkoming. Frutoria is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in dit verband onder meer wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op koper, schade terzake van een product recall, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Frutoria geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.
  • Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in de vorige artikelleden, is aansprakelijkheid van Frutoria in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Frutoria aan koper gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.
  • In gevallen waarin Frutoria door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die Frutoria heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor koper, vrijwaart koper Frutoria onvoorwaardelijk voor de gevolgen van aanspraken van derden, die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een overeenkomst door Frutoria, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, in die gevallen waarin Frutoria ten opzichte van koper niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.
  • Frutoria is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendoms­rechten door gebruik van materialen, recepturen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, die aan Frutoria door of vanwege koper zijn verstrekt of voorgeschreven. Koper is gehouden Frutoria voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.
  • Indien Frutoria desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Frutoria het recht van regres op koper. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Frutoria te betalen en/of betaalde schadevergoeding, rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  • Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Frutoria en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten en/of indien en voorzover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of enige andere dwingendrechtelijke bepaling.
  • Koper doet afstand van het recht om aanpassing van (de gevolgen van) een overeenkomst met Frutoria ter vorderen of te verlangen op grond van 6:230 lid 2 en/of 6:258 en/of 3:53 lid 2 BW.

 

 • Privacystatement
  • Bij de uitvoering van werkzaamheden verwerkt Frutoria persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens Frutoria verwerkt staat beschreven in het privacystatement dat is te raadplegen via de website van Frutoria.

 

 • Geschillen
  • Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
  • Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Frutoria, zulks voor zover de wet dit toelaat, onverminderd het recht van Frutoria om zich te wenden tot de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van koper.

 

***